Newsy /

WYGRAJ BILETY DO KINA

Konkurs "Tydzień Jurajski" prowadzomy jest na naszym profilu Facebookowym do 08.06.2018

 

 

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tydzień Jurajski” (dalej „Konkurs”).

Organizatorem Konkursu jest NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH z siedzibą w  
Geschäftssitz: Theresienstr. 47a, D-80333 München

zarejestrowany jako HRB München 116052,
USt.-ID-Nummer: DE 185743837; St.-Nr.: 143 / 306 / 20065

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 05.06.2018 r. o godzinie 18:00 a zakończenie w dniu 7.06.2018 r. o godz. 16.00 („Czas Udzielania Odpowiedzi Konkursowych”).

Konkurs zostanie ogłoszony i prowadzony będzie na profilu SCI FI w serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/SCIFI   („Profil SCI FI”).

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, NBCUniversal oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje Uczestników na Profilu Scifi Universal przy czym pozostają w mocy uprawnienia nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.

 

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook®,

zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie. 

odpowiedzieć na pytanie konkursowe umieszczone na fan page’u SCI FI w formie komentarza pod pytaniem konkursowym zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem.

Konkurs prowadzony jest od 05.06.2018 r. od godziny 18:00 do 07.06.2018 r. do godziny 16:00 (Czas Udzielania Odpowiedzi) pod postem konkursowym na profilu //www.facebook.com/SCIFI.

Warunki prawidłowej realizacji zadania konkursowego i udziału w konkursie:

Zadaniem konkursowym jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Kto jest twoją ulubioną postacią z filmów o Parku Jurakskim i dlaczego?”;

Swoją odpowiedź umieść w komentarzu pod postem. ” („Zadanie Konkursowe”).

Można udzielić więcej odpowiedzi niż jedna;

W konkursie brać udział będą wyłącznie odpowiedzi udzielone w terminie wymienionym w pkt. 2, paragraf 2 Regulaminu. Odpowiedzi udzielone poza terminem wskazanym powyżej nie będą brały udziału w konkursie.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi pomiędzy 07.06.2018 r. od godz. 16:01 do 07.06.2018 r. do godz. 18:00. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybierze 4 najbardziej kreatywne odpowiedzi i przyzna 4 nagrody autorom wybranych odpowiedzi.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń naruszających Regulamin, w szczególności w przypadku:

zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem,

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,

zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub NBCUniversal podmiotów,

gdy Uczestnikowi nie przysługują majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej odpowiedzi.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył zasady określone w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia użytkownika z konkursu.

 

§3 NAGRODY

W Konkursie przyznawane będą osobno 4 podwójne zaproszenia na film Jurassic World: Upadłe królestwo w sieci kin Cinema City z technologią IMAX (bez 4DX) na terenie całej Polski. Zaproszenia ważne będą na jeden seans pomiędzy 8 i 21 czerwca 2018 r. Zaproszenie nie jest równoważnie z biletami do kina. Upoważnia ono jedynie do odbioru dwóch darmowych biletów. By odebrać bilety, zwycięzca musi udać się z zaproszeniem do wybranego kina sieci Cinema City, gdzie można będzie wymienić zaproszenie na darmowy podwójny bilet na wybrany seans filmu "Jurassic World: Upadłe królestwo" pomiedzy 8 i 21 czerwca 2018 r. 

 

§4 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w dwuobowym składzie („Komisja”) 2 (dwóch) przedstawicieli NBCUniversal.

Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:

ocena nadesłanych odpowiedzi konkursowych, oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,

wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,

zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,

podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,

udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

Komisja Konkursowa na podstawie wyników poszczególnych uczestników Konkursu wyłoni zwycięzców nagród.

Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na Profilu SCI FI.

Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę bez względu na ilość odpowiedzi, których udzielił na zadanie konkursowe.

 

§5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

Ze zwycięzcami Konkursu, Organizator skontaktuje się w formie komentarza pod pytaniem konkursowym skierowanego bezpośrednio do Zwycięzcy na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 2 dni roboczych od dnia publikacji listy zwycięzców. Publikacja listy zwycięzców nastąpi do dnia 07.06.2018 r. do godz. 18:00

Zwycięzcy będą zobowiązani do przesłania wiadomości prywatnej do użytkownika //www.facebook.com/SCIFI  zawierającej dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) celem potwierdzenia danych osobowych w celu przekazania Nagrody.   

W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

§6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

Nagrody w Konkursie będą wysyłane za poleceniem na adres zwyciezców.

Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.

Zwycięzca nie może ubiegać się o zamianę wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 

 

§7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 14 dni od daty publikacji Zwycięzców wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: SCI FI Poland Marketing, NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, Theresienstraße 47a, D-80333 München

Reklamacja powinna zawierać:

dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Tydzień Jurajski”

wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

podpis reklamującego.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Organizator  informuje, iż:

administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie jest Organizator,

dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie podanym przez Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom,

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,

podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizacji Konkursu i wydania nagród zwycięzcom Konkursu w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i pierwszej litery nazwiska lub nicku na Profilu SCI FI w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie //www.scifiuniversal.pl/news i w siedzibie Organizatora.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.